صکوک
- تعریف و تاریخچه

راهنمای انتشار اوراق اجاره سال 1395 

- بخشنامه ها 

       - بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع مواد (2) و (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور 


صکوک اسلامی 
           حسابداری اوراق اجاره 

- مصوبه ها
( تصویبنامه های هیات محترم وزیران )
     - جلسه مورخ 1395/9/21 - به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 36
        الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

     - جلسه مورخ 1395/8/9 - به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره 36
        قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور 


     - جلسه مورخ 1395/5/6 - به استناد ماده 33 قانون بودجه 1395 کل کشور 


     - جلسه مورخ 1394/12/12 - به استناد اصل 138 قانون اساسی  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ب)
        ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

 
   - جلسه مورخ 1394/3/27- به استناد اصل 138 قانون اساسی  در خصوص آیین نامه اجرایی بند ( ب ) ماده (2)
        قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394


        

- دستور العمل ها
 

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0