دوشنبه, 12 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۸۹۱۱۵
شناسایی و استاندارد سازی سطوح عملكردی صدور مجوز كسب و كار تأسیسات گردشگری از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان مازندران
جلسه نهایی نمودن فلوچارت سطوح عملکردی صدور مجوز کسب و کار تأسیسات گردشگری از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری (انتهای مرحله اقدامات محتوایی پایلوت کشوری) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران، جلسه هم اندیشی شناسایی و استاندارد سازی سطوح عملکردی صدور مجوز مبتنی بر لایه کسب و کار تاسیسات گردشگری در راستای درگاه سرمایه گذاری و کسب و کار استان مازندران از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان مازندران با حضور دکتر قاسم پیشه مدیر کل اموراقتصادی و دارایی مازندران ،فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان و کارشناسان دستگاههای اجرای استان دراداره کل اموراقتصادی و دارای مازندران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، قاسم پیشه با اشاره به ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها توسط دستگاه های اصلی، اقدامات انجام شده را جهت تسهیل فضای کسب و کار ناکافی بیان نمود و اظهار داشت: تلاش و اقداماتی که توسط برخی از دستگاه های اصلی دراستان انجام گرفته است، بدلیل عدم لینک شدن با پایگاههای داده های ثبتی و همچنین جزیره ای شدن مراجع مجوز کسب و کار وعدم یکپارچگی آنها ،کارایی چندانی درکاهش زمان، هزینه و تعداد فرآیندها نداشته است.

وی افزود: لذا  درهمین راستا دبیرخانه هیات مقررات زدایی مستقردر وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد مجوزها مکلف به ایجاد پنجره واحد کسب و کار گردیده که استان مازندران به عنوان یکی از سه استان  پایلوت مجوزهای استانی کسب و کار تعیین گردیده و بررسی محتوایی فرآیند صدور کسب و کار تاسیسات گردشگری را عهده دار گردید که این پروژه به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان نیز مصوب گردید .

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه گفت:  فرآیند کسب و کار گردشگری درسه گام با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و کلیه دستگاه های مجوز دهنده و استعلام شونده تدوین و فلوچارت های مربوطه برای همه دستگاه ها جهت اظهار نظر و تایید آن ارسال گردیده که تاکنون چهار دستگاه پاسخ داده اند.

وی از مدیران و نمایندگان دستگاه‏های اجرایی حاضردرجلسه خواست : بعد از ارائه طرح و نمایش فلوچارت مربوطه، چنانچه هریک از کارشناسان دستگاه‏های اجرایی نسبت به فلوچارت سطوح عملکردی صدورمجوز کسب و کار تأسیسات گردشگری مربوط به آن دستگاه اصلاحاتی دارند به صورت مکتوب از سوی آن دستگاه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نمایند.

دکتر قاسم پیشه تاکید نمود:  بی شک حضور مدیران دستگاه‏های اجرایی در این جلسه می توانست موجب تسریع و رفع نواقص احتمالی و اجرای هرچه بهتر طرح یادشده گردد.

در ادامه جلسه،فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان ضمن تشکراز مدیرکل  و کارشناسان اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان و همچنین دستگاه های همکار در محتوا سازی فرآیند کسب و کار گردشگری اظهار داشت: الکترونیکی شدن کسب و کار در این حوزه می تواند اثر مطلوبی بر حجم سرمایه گذاری و ارتقاء خدمات گردشگری استان داشته باشد .

در ادامه جلسه،کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، توضیحاتی کاملی در خصوص سطوح عملکردی صدور مجوز کسب و کار تأسیسات گردشگری که طی نشست‏های متعدد درسطح کارشناسی ما بین اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‏های اجرایی استان تهیه گردید را ارائه و هریک از کارشناسان دستگاه‏های اجرایی نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0