پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماموریت وزارت اقتصادچاپ

بیانیه ماموریت:

نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.

 

کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت به شرح ذیل می باشد:

 

مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها

مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب

مدیریت عملیات مالی دولت

انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی

نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی

تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی

 نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...

5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0