معرفی

 

علیرضا صالح

سمت: معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی

تارنما سازمان خصوصی سازی


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0