پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اله محمد آقایی

سمت:  مدیرکل دفتر امور استانها

 

 

 1)سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1373.
 
فوق‌لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه تهران سال 1376
 
دانشجوی دکتری ) رساله) اقتصاد دانشگاه سمنان
 
2)سوابق کاری:
 

کارشناس سیاستهای مالیاتی و درآمدهای دولت معاونت امور اقتصادی

رئیس گروه سیاستهای مالیاتی و درآمدهای دولت معاونت امور اقتصادی

معاون مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی معاونت امور اقتصادی

معاون دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مشاور وزیر و دبیر ستاد پروژه های کلیدی و نماینده وزیر

مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران

 
3)سوابق پژوهشی و آثار علمی:


1-3)مقالات علمی :

1- تحلیل هزینه – فایده افزایش سرمایه‌های انسانی در سیستم مالیاتی(1377)، مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی شماره 8 .
 
2- مالیات بر ارزش افزوده، تجربه عملی آن در برخی کشورها و برآورد میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران برای سال 1372(1378)، دکتر اکبر کمیجانی، ا... محمد آقائی، مجله اقتصاد و مدیریت شماره 40. بهار
 
**3-بهبود تمکین مالیات در گرو خدمات رسانی(1379)، پژوهشنامه اقتصادی، کتاب اول(این مقاله در ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی کشورعملیاتی شده است)
 
4- مالیات بر ارزش افزوده ایالات متحده امریکا – مروری بر موضوعات مربوطه( ترجمه 1379)مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،شماره 15.
 
5- امکان سنجی وضع مالیات بر بخش کشاورزی در ایران(1380)، مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی شماره 18 پیاپی،
 
6- کارائی اجرای مالیات بر ارزش افزوده(مطالعه تطبیقی کشورهای در حال گذار اروپای شرقی و مرکزی)( 1380)،ترجمه ا... محمد آقائی و شهرزاد خوانساری ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره (1).
 
7-مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی(1380) ا...محمد آقائی و اکبر کمیجانی. مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 2 پاییز .
 
8- نقدی بر برخی اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم(1381)، مجله اقتصادی ، شماره7.
 
9- انضباط مالی در بودجه ریزی دولتی(1381)، مجله اقتصادی.
 
10- تمکین مودیان و خدمات رسانی نظام مالیاتی، مجله اقتصادی شماره 5-4.
 
11- مالیات بر ارزش افزوده: بیم ها و امیدها، مجله اقتصادی شماره 18-17.
 
12-ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده VAT(1382)، مجله اقتصادی ، شماره 20-19.
 
13- آسیب شناسی بودجه و کسری بودجه سال1382 (سازمان بازرسی کل کشور).
 
14-ساختار نرخ،عدالت  و معافیت درنظام مالیات بر ارزش افزوده(1383 )، ا...محمد آقائی و احمد ناهید،فصلنامه مجلس و پژوهش ،سال 11،شماره45.
 
15- بررسی وضعیت استرداد در مالیات بر ارزش افزوده(1383)، مجله اقتصادی .
 
16- ساختار اداری کشور باید برای اصلاح نظام بودجه ریزی مهندسی مجدد شود (1383)، مجله اقتصاد و دارائی، شماره 114.
 
17- نقدی بر نقطه نظرات ارائه شده درخصوص لایحه VAT(1383)، پژوهشکده امور اقتصادی.
 
18- دولت الکترونیک، چالشها و مشکلات(1383) ، مجله بررسیهای بازرگانی.
 
19- مالیات بر ارزش افزوده نرخ صفر و استرداد(1383) ،مجله اقتصادی شماره 34-33، مرداد و شهریور.
 
20- بودجه ما و بودجه آنها(1384) ، مجله ترابران، شماره 57 .
 
21- جایگاه و نقش فن آوری اطلاعات درتوسعه کشورها و ایران.
 
22-خدمات رسانی به مودیان به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی- همایش فرهنگ مالیاتی.
 
23-افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت در برنامه چهارم(1386)، مجله اقتصادی، شماره 200.
 
24-  نظام مالیاتی و فضای کسب و کار(1387) ، همایش پژوهشکده پولی و بانکی .
 
25- مالیات و مشوق مالیاتی در گردونه عدالت اجتماعی(1390) ، چهارمین همایش مالیاتهای اسلامی.
 
26-ارتقاء تمکین داوطلبانه با کاهش هزینه های تمکین با رویکرد خدمات مودی(1390)، ا... محمد آقائی و فرشته حاج محمدی، پژوهشنامه مالیات، شماره دهم ، بهار وتابستان .
 
27- جایگاه و نقش مالیات در بهبود فضای کسب و کار1392

 
2-3)تالیف و ترجمه کتاب:
 
1- تدوین کتاب بررسی معافیت زیربخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، 1380
 
2-  ترجمه کتاب )The modern VATمالیات بر ارزش افزوده نوین)
 
3-تدوین کتاب مجموعه مقالات دومین  و سومین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
 
4-  مشارکت در تدوین کتاب "ربع قرن نشیب و فراز در اقتصاد ایران" سال 1383
 
5-  مشارکت در تدوین کتاب "مجموعه قوانین اقتصادی و مالی و مالیاتی  "، سازمان امور مالیاتی 1387
 
6-  تدوین کتابهای پنج سال تلاش پایدار ، سروش تحول و تحول اداری سازمان امور مالیاتی
 
7- مشارکت در تدوین کتاب "چشم انداز اقتصادی ترکیه  "، 1392
 
8- نظارت در تدوین کتاب "تحلیل موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان سمنان "، 1391
 
9- نظارت در تدوین کتاب "گزارش اقتصادی استان  سمنان طی سالهای برنامه چهارم توسعه  "، 1391
 
10- نظارت در تدوین کتاب "رتبه بندی  عملکرد سیستم بانکی  استان سمنان طی سالهای 90-89"، 1391
 
11- تدوین کتاب"شاخص های اساسی اقتصادی استان سمنان  " ( به زبان انگلیسی)  سال 1392

 
3-3)طرح های تحقیقاتی :


1- مجری طرح: تحلیل هزینه – فایده افزایش سرمایه‌های انسانی در سیستم مالیاتی، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی،  1376.
 
2- مجری طرح: بررسی معافیت زیربخش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، معاونت امور اقتصادی، سال 1378
(به‌صورت کتاب چاپ شده).
 
3- مجری طرح: بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، پژوهشکده امور اقتصادی،  1380.
 
4-مجری پروژه: کارائی هزینه وصول مالیات در ایران، سال 1380.دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای مالی.
 
5- همکار اصلی طرح: بهینه‌سازی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی طی برنامه سوم – دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب، سال 1380.
 
6- همکار اصلی طرح: بررسی علل و عوامل افت تحصیلی در دانشگاه تهران در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی ، دانشکده اقصاد دانشگاه تهران ، 1381.
 
7-  همکار طرح:  اصلاح ساختار مالیات بر مصرف و فروش در ایران، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی، سال 1375.
 
8-  همکار طرح: بررسی جایگاه مالیات‌های غیرمستقیم و راههای افزایش آن، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی سال 1374.
 
9- همکار اصلی طرح : چگونگی وضع مالیات بر آلوده کننده های محیط زیست کشور، سازمان حفاظت محیط زیست ، 1384.
 
10-ناظر طرح :سطح تمکین مالیاتی ، مهم ترین شاخص دستیبابی به نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد
 
11-مروری بر سیاستهای اقتصاد کلان در ایران (تثبیت و تعدیل در دو دهه اخیر)، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی.
 
12-بررسی و تدوین نظام جامع مالیاتی و عوارض زیست محیطی برای منابع آلاینده کشور، مرتضی اسدی،محمد پاریزی و ا... محمد آقائی
 

4-3) سایر:
 
داوری علمی بیش از 250 مورد طرح تحقیقاتی ، مقاله و طرحنامه پژوهشی  داوری مقالات مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه مفید(سیاستهای اقتصادی) و فصلنامه پژوهشهای اقتصادی و...
 
معاون سر دبیر و عضو هیات مشاوران فصلنامه تخصصی مالیات
 
عضو هیات تحریریه مجله اقتصادی طی سالهای 1385-1382
 

مشارکت درهمایشهای اقتصادی و برنامه ریزی به شرح زیر:

دبیر علمی دومین و سومین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران سالهای 1387 و 1388، سازمان امور مالیاتی کشور
 
عضو هیئت داوری همایش چالش ها وفرصت های فراروی نظام مالیاتی کشور با تاکید بر پیشگیری از تخلف،1390،سازمان امور مالیاتی کشور
 
عضو هیئت داوری چهارمین همایش مالیاتهای اسلامی، 1390.
 
عضو هیئت داوری پنجمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران.
 
عضو کمیته اجرایی همایش تخصصی نظارت فراگیر مالی1390 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی .
 
همکاری علمی در برگزاری اولین همایش فضای کسب وکار در اقتصاد ایران ، پژوهشکده پولی وبانکی.
 
عضویت در کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و گردشگری، دیماه 89.
 
عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی سیاستهای مالی و مالیاتی ایران،بهمن 89-دانشگاه شیراز.
 
 چاپ بیش از 30 مورد مقاله در روزنامه های اقتصادی
 
انجام 50 مورد مصاحبه رادیو و تلویزیونی راجع به موضوعات اقتصادی کشور
 
 د)سوابق تدریس:

-تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سال‌های 1385-1376
 
-تدریس در دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران سال‌های 1391-1376 (دروس حسابداری مالیاتی ، بودجه ریزی دولتی ، قوانین و مقررات مالی و مالیاتی ، حقوق مودیان)
 
-تدریس در دانشکده علوم اقتصادی 1389-1376
 
-تدریس در مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان امور مالیاتی 1390- 1388
 
-تدریس در دانشگاه امام صادق ، 1377-1376
 
-استادممتاز دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، سال 1381
 
- تدریس در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سمنان1392-1391
 
- تدریس در دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران سال 1393
 
 
ه)دیگرسوابق اجرائی ،پژوهشی و...:
 
- دبیر شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
 
-عضو شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارائی (نماینده سازمان امور مالیاتی کشور)
 
- مشارکت در تهیه و تدوین برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور 1393-1389
 
-مشارکت در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک دیوان محاسبات کشور
 
- مشاوره 8 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در زمینه امور مالیاتی
 
- عضو کمیته فنی آمارهای ثبتی وزارت متبوع و سازمانهای تابعه
 
- مشاور دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده ( به مدت 1.5 سال)
 
-عضو شورای تحول اداری و ستاد جشنواره شهید رجائی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
- عضو کارگروه بند ه ماده 3 قانون تجمیع عوارض به مدت چهار سال
 
 - عضو کمیته سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت متبوع (نماینده معاون امور اقتصادی)
 
- عضو کمیته ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارائی
 
-عضو گروه پژوهشی مدل ها و سیاست گذاری کلان موسسه عالی آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی
 
-دبیر کمیته اجرائی نظام مدیریت کیفیتISOسازمان امور مالیاتی کشور
 
-عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران بمدت 6 سال
 
-عضو ستاد تخصصی پروژه اصلاح و استاندارد سازی فرآیندها و اتوماسیون شورای عالی مالیاتی
 
- عضو کمیته فنی و بازرگانی مناقصات پروژه های طرح جامع مالیاتی
 
- عضو ستاد تخصصی پروژه مدیریت پرونده مالیاتی
 
- عضو کمیته اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1387
 
- مشارکت در تهیه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380
 
- ارائه پیشنهاد در خصوص شکل گیری تشکیلات خدمات رسانی به مودیان
 
- مشارکت در تهیه مراحل مختلف لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 
- مشارکت در کارگروههای مرتبط با تهیه لوایح برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه
 
- مشارکت در تهیه مراحل مختلف لایحه و تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض
 
- دبیر کمیته طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی وزارت امور اقتصادی و دارائی(به مدت سه سال)
 
- مشارکت در تهیه برنامه های تحول اداری و گزارشهای عملکردی وزارت متبوع
 
- مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های : استراتژیک ، عملیاتی( سالهای 86، 87 و 88 ) ، تحول اداری و گزارشهای عملکردی سازمان امور مالیاتی
 
- نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری  استانهای تهران و سمنان
 
- عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استانهای تهران و  سمنان
 
- عضو کارگروه توسعه بخش کشاورزی  استان سمنان
 
- عضو کارگروه درآمدها و تجهیز منابع  استان سمنان
 
- عضو کارگروهتوسعه معدن  استان سمنان
 
- عضو کارگروه  تظیم بازار و توسعه صادرات غیر نفتی استانهای تهران و  سمنان
 
- عضو شورای راهبری توسعه مدیریت  وزارت امور اقتصادی و دارایی 1395
 
- دبیر ستاد پروژه های کلیدی  وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
- عضو ستاد پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
 
  - عضو شورای تحول اداری و ستاد جشنواره شهید رجائی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
و) لوح تقدیر:
 
رتبه اول پژوهشگر نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1379( تقدیر نامه از وزرای امور اقتصادی و دارائی و علوم و تحقیقات و فناوری)
 
تقدیر نامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل مشارکت در تهیه فهرست قانون تجمیع عوارض
 
تقدیر نامه از معاون امور اقتصادی بدلیل مشارکت در تدوین کتاب ربع قرن نشیب و فراز

تقدیر نامه مدیر نمونه سال 1385 از وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
تقدیر نامه از معاون سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل پیاده سازیپروژهisoسه فقره
 
تقدیر نامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور(پنج فقره)
 
تقدیر نامه از معاون برنامه ریزی استاندار سمنان 1391
 
تقدیر نامه از استاندار سمنان سال 1391
 
تقدیر نامه از وزیر امور اقتصادی و دارائی1392
 
تقدیر نامه از معاون امور بانکی وزیر امور اقتصادی و دارائی1393
 
تقدیر نامه از وزیر امور اقتصادی و دارائی1393
 
تقدیر نامه از معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارائی1395
 
تقدیر نامه از استاندار تهرانپنج فقره 1395 و 1396
 
تقدیر نامه از معاون برنامه ریزی استاندار تهران 1395
 


5.3.5.0
V5.3.5.0