پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی وزارت امور اقتصاد و دارایی

ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد.

 • 1-حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
 • 2-خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان
 • 3-راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
 • 4-فراهم نمودن فضای مراودت بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
 • 5-ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض( قومی، جنسی، خویشاوند، مذهبی و ...)
 • 6-توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها
 • 7-ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
 • 8-انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان
 • 9-زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران
 • 10-پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند.
 • 11-رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه
 • 12-استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه
 • 13- پرهیز از استعمال دخانیات بخصوص در محل کار
 • 14-استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد.
 • 15-استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
 • 16- برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی
 • 17- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود
 • 18- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن
 • 19-رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق
 • 20-خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.

5.3.5.0
V5.3.5.0