پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظام مدیریت استراتژیک در یک نگاهچاپ
اندازه پرونده: 14863118 bytes خلاصه

برای دانلود کتاب کامل سند راهبردی ( اولویت ها و پروژه های راهبردی) وزارت امور اقتصادی و دارایی روی لینک بالا کلیک کنید.

فرآیند مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد شش گام اساسی دارد:

تحلیل و گفتگوی راهبردی (تحلیل اسناد بالادستی، تحلیل محیط و تحلیل ذینفعان)

تدوین/بازتدوین سند اهداف راهبردی کمی (تعیین مهم ترین متغیرهای هدف)

تدوین/بازتدوین اقدامات راهبردی (تعیین مهم ترین برنامه های اجرایی)

یادگیری و پاداش راهبردی (تحلیل بازخورد از اجرا و پاداش مبتنی بر عملکرد راهبردی)

پایش راهبردی (گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه و سالانه)

جاری‌سازی محتوای اسناد راهبردی در عرصه عمل در مراکز مسوولیت

 

هر کدام از این گام ها چگونه انجام می شوند؟

گام های فرآیند مدیریت استراتژیک نحوه اجرایی شدن این گام
تحلیل و گفتگوی راهبردی (تحلیل اسناد بالادستی، محیط و ذینفعان)

ارائه اسناد راهبردی در شورای معاونین و دریافت بازخورد دیگر اعضای شورای معاون

بررسی تغییرات محیطی به ویژه محیط قانونی

تدوین /بازتدوین سند راهبردی کمی (تعیین مهم ترین متغیر های هدف)

تدوین ادهداف کمی چهار ساله در قالب دستورالعمل مربوطه شش ماهه

ارائه پیشنهادات (نظام پیشنهادهای راهبردی)

تدوین/ بازتدوین اقدامات راهبردی (تعیین مهم ترین برنامه های اجرایی) تعیین اقدامات سالانه در قالب دستورالعمل مربوطه به صورت شش ماهه
مفاهمه سند راهبردی آگاه سازی، حساس سازی و متمایل سازی همکاران نسبت به سند راهبردی
جاری سازی محتوای اسناد راهبردی در عرصه عمل در مراکز مسئولیت اجرای اقدامات راهبردی و عملیاتی برای تحقق اهداف راهبردی
پایش راهبردی (گزارش های عملکرد سه ماهه و سالانه) بررسی عملکرد واقعی نسبت به عملکرد برنامه ای
یادگیری و پاداش راهبردی (تحلیل بازخورد از اجرا و پاداش مبتنی بر عملکرد راهبردی) تحلیل و عملکرد تحلیل شکاف بین عملکرد واقعی و برنامه ای و برنامه ریزی برای اصلاح

نقش آفرینان نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد چه کسانی هستند؟

نقش آفرینان نظام مدیریت استراتژیک موقعیت
وزیر امور اقتصادی و دارایی بالاترین مقام اجرایی
شورای معاونین هماهنگی فکری و عملی در بالاترین سطح
شورای مدیریت راهبردی بازوی محتوایی (محتوای اسناد راهبردی و گزارش عملکرد)
شورای تحول اداری و کمیسیون های تحول اداری بازوی مدیریتی (هموارسازی مسیر استقرار سامانه مدیریت استراتژیک)
دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک بازوی عملیاتی (پایش و پیشبرد دیریت استراتژیک)
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی بازوی رسانه ای (آگاه سازی و حساس سازی بدنه وزارت)
نمایندگان تام الاختیار مراکز مسئولیت پل ارتباطی بین دبیرخانه سما و مراکز مسئولیت
مراکز مسئولیت مشارکت راهبردی (پیشنهاد سند راهبردی و اجرا و ارائه گزارش عملکرد)
همکاران و کارکنان مراکز مسئولیت پرسش گری از درون
رسانه ها(مکتوب و مجازی، عمومی و اقتصادی) پرسش گری از برون (نقد و نظارت بر کیفیت اسناد و تحقق آن)
ذینفعان، ارباب رجوع و کارفرمایان مراکز مسئولیت پیگیری تحقق وعده های داده شده در سند راهبردی مراکز مسئولیت
کارشناسان و نخبگان موضوعی نقد سند راهبردی مراکز مسئولیت

ویژگی‌های نظام مدیریت استراتژیک (سامانه مدیریت استراتژیک) وزارت اقتصاد چیست؟

نظام مدیریت استراتژیک ویژگی
گستردگی نظام این نظام تمام خانوداره وزارت اقتصاد را در برم میگیرد. 5 معاونت 6 سازمان 10 شرکت و 31 واحد استانی
تبدیل الویت های کیفی به اهداف کمی و اقدامات عملیاتی قابل ادنازه گیری و پیگیری هفت اولویت راهبردی که کیفی هستند به بیش از 400 هدف کمی و 800 اقدام عملی مشخص تبدیل شده اند
ارتباط با اسناد و سیاست های بالادستی بازوی محتوایی (محتوای اسناد راهبردی و گزارش عملکرد)
وجود سازوکار و روزآمد سازی با توجه به تغییرات سیاستی و یا محیطی، مراکز مسئولیت مجاز به روزآمد سازی سند خود به صورت شش ماهه هستند
پایش منظم تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات تمام مراکز مسئولیت موظف هستند بر اساس سند راهبردی سه ماهانه گزارش بدهند
5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0