علی عبداللهی

سمت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0