فرم ارتباط با رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

جهت ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات قسمت زیر را پر نمایید.


فرم
تاریخنام و نام خانوادگیپست الکترونیکیمتن پیام
  ارسال

ارتباط مدیر2

آدرس پستی: میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه پنجم- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

تلفن: 39933250 - 33967203

نمابر: 33967205


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0