پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پروژه های راهبردیچاپ

پروژه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی

رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردی راهبردی و نتیجه‌گراست. از یک سو توان خود را بر اولویت‌ها معطوف کرده است و از سوی دیگر فقط در بیان جهت‌گیری‌های کلی نمانده است، دغدغه‌های کلان و سیاست‌های عمومی را به پروژه های مشخص با نتایج ملموس تبدیل کرده است. در ادامه فهرست پروژه‌های راهبردی وزارت بیان شده است.

پروژه راهبردی دستگاه متولی هدف و محدوده پروژه
(خلاصه مدیریتی)
اولویت ابلاغی[1] قانون برنامه وسایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سند برنامه ششم[2]
طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی عمومی 1
تخصصی3
بند (ح) ماده 68 اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی (بند 17) متکی کردن بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی
(ص 35)
ساماندهی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها. تخصصی 6 ماده 100 برنامه پنجم و ماده 34 اجرای سیاست های اصل 44 حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصاد ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (بند 1) قابل معامله کردن سهام عدالت و حذف تدریجی شرکت های استانی
(ص 95)
هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت (خزانه داری الکترونیک) خزانه داری کل کشور توسعه خدمات الکترونیکی و استقرار سامانه های هوشمند مالی و محاسباتی در خزانه‌داری کل کشور، استقرار نظام جامع مدیریت مالی، مدیریت نقدینگی و ایجاد حساب واحد خزانه. ارتقاء نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها. رصد وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌ها و تهیه گزارش مالی بر‌خط. بسترسازی استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد.
 
عمومی 1
عمومی 7
تخصصی 9
بند الف ماده 8 صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها (بند 16) ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور (ص 37)
بهره گیری از فناوری های نوین در مدیریت منابع و مصارف بودجه دولت (ص 39)
توسعه سنهاب بیمه مرکزی شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌گران و صیانت از حقوق بیمه گذاران عمومی 1
عمومی 7
ماده 11 شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد (بند 19) ارتقای نظارت بر شرکت های بیمه (ص 77)
ارتقاء‌جایگاه ‌ایران‌در شاخص‌های بین‌المللی‌ محیط‌ کسب‌وکار معاونت امور اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود زیرساخت‌ها، بهبود محیط اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی به منابع مالی، افزایش سطح توسعه بازار مالی، سهولت دسترسی به منابع مالی، افزایش کارایی نیروی کار تخصصی 8 بند الف ماده22 قانون برنامه ششم، جزء (3) بند (الف) ماده (27) تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی (بند 1) بهبود محیط کسب وکار و توان رقابت پذیری
(ص 19)
توسعه بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار بین المللی سازی، تداوم توسعه ابزارها و نهادها
جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری و تسهیل فرایند جذب منابع مالی خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) از طریق بازار سرمایه ایران
 
تخصصی 8 ماده 4 قانون برنامه ششم
ماده 10 قانون برنامه ششم
گسترش و تعمیق نظام تامین مالی
(ص 19)
مشارکت در اصلاح نظام بانکی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی افزایش توان تسهیلات‏دهی، افزایش شفافیت اطلاعات از طریق استقرار کامل سامانه یکپارچه بانکی تخصصی 1
تخصصی 8
جدول 3 ماده 3 برنامه ششم گسترش و تعمیق نظام تامین مالی
(ص 19)
توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزایش توان نرم افزاری و افزایش دایره نظارت بر موسسات تحت پایش
ارتقا و توسعه سامانه ها و نرم افزارهای مبارزه با پولشویی در کلیه اشخاص مشمول قانون
 
عمومی 1
عمومی 7
تخصصی 5
قانون مبارزه با پولشویی شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد (بند 19) مقابله با فساد مالی، اداری و اقتصادی
(ص 21)
تسهیل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی بهبود عملکرد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و توسعه پنجره واحد روان‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت در اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط و رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اصلاح موادی از قانون مدنی، قانون تجارت و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 
تخصصی 2
تخصصی 8
ماده 4 برنامه ششم توسعه - تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. (بند 10) توسعه سرمایه گذاری با تاکید بر بخش های پیشرو
(ص 19)
ساماندهی ‌سبد سرمایه‌گذاری‌و سرمایه‌گذاری ‌استراتژیک ‌جدید شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران انجام سرمایه گذاری های استراتژیک با هدف بهره برداری نسل های آتی و سرمایه گذاری راهبردی در صنعت مالی و نهادهای مالی منتخب با هدف امکان جذب منابع مالی و سرمایه برای اقتصاد کشور از خارج از کشور تخصصی 2 قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان (بند 12) جذب منابع ایرانیان خارج از کشور
(ص 27)
گسترش و تعمیق نظام تامین مالی
(ص 19)
 
سهولت بخشی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات ایجاد یک پنجره واحد برای ارتباطات مردمی با وزارت اقتصاد و زیرمجموعه ها شامل پنجره خدمات، انتقاد، پرسش، نظرسنجی و ... عمومی 3
عمومی 7
بند پ ماده 67 برنامه ششم شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد (بند 19) افزایش شفافیت و مطالبه گری عمومی
(ص 22)
بهبود شفافیت و اعتماد به دولت (ص 37)
پیاده سازی مالیات ارزش افزوده
پیشبرد صندوق مکانیزه فروش
سازمان امور مالیاتی کاهش تکیه دولت بر درآمدهای نفتی ،تامین رآمدهای پایدار دولت ،وجود قانون مصوب و روزآمد مالیات بر ارزش افزوده ،تحقق بودجه مصوب، کاهش هزینه تولید، گسترش عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض، سهولت در پرداخت مالیات                                تخصصی 3 ماده 6 برنامه ششم توسعه اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی  (بند 17) متکی کردن بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی
(ص 35)
اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزایش سرعت و شفافیت و یکپارچگی در مدیریت مبادی گمرکی، روان‌سازی تجارت بین‌المللی و فراهم‌شدن زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی عمومی 1
عمومی 7
بند ج ماده 46 برنامه ششم توسعه حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها  (بند 10) و شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد (بند 19) اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی
(ص 39)
 
ادامه واگذاری ها همراه با بهسازی روند خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی کاهش تصدیگری دولت از طریق انجام خصوصی سازی با محور قرار دادن سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاح روند واگذاری بنگاهها از طریق کاهش فرآیند انتقال اصل سهام بابت رددیون دولت تخصصی10
عمومی5
تخصصی4
 
بندهای الف و ب ماده 21
 برنامه ششم توسعه
تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد (بند 3)  
بهبود فرآیند واگذاری های (ص 96)
 
 
توانمندسازی صنعت بیمه بیمه مرکزی افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور و افزایش سطح توانگری شرکتهای بیمه تخصصی10
عمومی 5
 
مواد 11 و
21 برنامه ششم توسعه
تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی (بند 1) توانمندسازی بخش های خصوصی
(ص 96)
 
 
مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت خزانه داری کل کشور شناسایی و دستیابی به اطلاعات، میزان کمی و کیفی و ارزش اموال و دارایی‌های دولت، نهادینه‌سازی و استقرار نظام مدیریت دارایی‌های دولت و بهره‌برداری مسؤلانه از آنها با اختیارات کافی، بهینه‌سازی استفاده از اموال و دارایی‌های دولت، مولد سازی دارایی‌های دولت بعنوان ابزار تأمین مالی از طریق اجاره، استجاره، صکوک اجاره، ترهین و توثیق و پیشگیری از راکد و بلااستفاده ماندن دارایی‌های دولت با تبدیل به احسن و مولدسازی آنان
 
عمومی 1
عمومی 7
تخصصی 9
 
بند الف ماده 8 محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد (بند 3) افزایش نقش رشد بهره وری در رشد اقتصادی پایدار (ص 81)
تبدیل دارایی های راکد و مازاد به دارایی های مولد
(ص 38)
پروژه استقرار و توسعه مرکز ملی پیشخوان و پایش محیط کسب و کار معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار، ارایه مشاوره‌های تخصصی، آموزش‌های کاربردی و پاسخ‌های صریح، به موقع و راهگشا، اطلاع از فهرست و آخرین اصلاحات مجوزها، ادغام و حذف مجوزهای زائد از طریق اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور مجوز و بهینه‌سازی فرآیند صدور مجوزها در بهبود محیط کسب و کار- نظارت مستمر محیط های کسب و کار
 
تخصصی 8 بند الف ماده22 قانون برنامه ششم
جزء (3) بند (الف) ماده (27)
تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی (بند 1) بهبود محیط کسب وکار و توان رقابت پذیری
(ص 19)
ایجاد نظام بنگاه داری دولتی نوین معاونت امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی افزایش شفافیت و بهره وری از طریق طراحی و اجرای نظام بنگاه داری نوین دولتی و بهینه سازی انتخاب و انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و ارزیابی عملکرد آنان و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت متبوع تخصصی 6
تخصصی7
عمومی5
بند ب ماده 4 برنامه ششم توسعه محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد (بند 3) اعمال نقش حاکمیتی دولت و پرهیز از  مداخله در امور اجرایی
(ص 101)
تدوین نظام بنگاهداری‌نوین(ص27)
ساماندهی و اصلاح قوانین و مقررات (مالیاتی) سازمان امور مالیاتی تحقق درآمدهای مالیاتی، تسهیل در امر وصول مالیات،
افزایش رضایت مودیان، سهولت در پرداخت مالیات
تخصصی 3 بند (ح) ماده 68 اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی  (بند 17) روزآمدسازی قوانین مالیاتی (ص 38)
تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین گمرک جمهوری اسلامی ایران کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی
حفاظت از سلامت و امنیت جامعه
عمومی1
تخصصی 8
بند ب ماده 108 و بند ج ماده 46 برنامه ششم - گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز (بند 10) ارتقاء خدمات عمومی با چابک سازی سازمان های دولتی
(ص 27)
ارتقای نقش‌بیمه درتأمین‌رفاه‌و امنیت مردم‌ بیمه مرکزی افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش حق بیمه سرانه
افزایش سهم بیمه های زندگی در بازار بیمه کشور
عمومی3
 
ماده 11 ایجاد ثبات در اقتصاد ملی (بند 9) و  مدیریت مخاطرات اقتصادی (بند 22) افزایش ضریب نفوذ بیمه
(ص 77)
ساماندهی مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت خزانه داری کل کشور ثبت، کنترل و تحلیل پایداری بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مشارکت در پایداری اقتصاد کشور تخصصی 9 بند ت ماده 8
بند ث ماده 10
اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور (بند 9) ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور (ص 37)
طراحی و استقرار نظام جامع آماری وزارت اقتصاد معاونت امور اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش شفافیت آماری و کیفیت سیاست گذاری از طریق بهبود سطح کیفی و کمی اطلاعات  مورد نیاز تصمیم‌گیران، دریافت به هنگام و صحیح اطلاعات از سازمان‌ها و معاونت‌های تابعه، بهره‌مندی از نظام‌نامه آماری یکپارچه و هماهنگ، دسترسی آسان و به هنگام داده‌های صحیح عمومی 7
 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد (بند 19) شفافیت در انتقال اطلاعات به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی
(ص 82)
ایجاد سامانه یکپارچه شرکت ها و مدیران دولتی معاونت امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی ایجاد سامانه یکپارچه و پویا به منظور تجمیع و تمرکز اطلاعات شرکتهای دولتی بانکها، بیمه ها در زمینه های اطلاعات هویتی، منابع انسانی، مجامع، سهامداران و سرمایه، شرکتهای زیر مجموعه ، صورتهای مالی و یادداشت های همراه و طرحهای عمرانی عمومی 7
عمومی 8
تخصصی7
بند ب ماده 4 برنامه ششم توسعه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد (بند 19) افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی و افشای اطلاعات هیات مدیره ها
(ص 22)
توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد بین المللی گمرک جمهوری اسلامی ایران بهبود محیط کسب و کار و تقویت توان رقابت‌پذیری
کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی و توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک ،  کنترل بر اساس بازبینی و نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی)
عمومی1
عمومی7
تخصصی8
ماده 22 برنامه ششم توسعه حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها  و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز (بند 10) استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی
(ص 22)

تمام این پروژه‌ها دارای منشور پروژه (زمان‌بندی دقیق، مسوول، دستاورد ملموس و سازوکار اجرایی) هستند. بدیهی است منشور پروژه‌ها در طول زمان روزآمد خواهند شد. برای راهبری کلان پروژه ها، شورای عالی راهبری پروژه‌های وزارت (شورای رهپو) و برای نظارت بر پیشرفت پروژه ها، دفتر مدیریت پروژه‌ها تشکیل و فعال شده است.

[1] در این ستون مشخص می شود که این پروژه با کدام اولویت ابلاغی رییس جمهور مرتبط است.
[2] در این ستون دقیقا مشخص می شود که این پروژه به کدام راهبرد یا سیاست یا اقدام اساسی مندرج در سند بخشی و فرابخشی برنامه ششم توسعه مرتبط است.
5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0