پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

امیر تقی تهرانی

سمت:  مدیرکل دفتر وزارتی5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0