پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

امیر تقی تهرانی

سمت:  مدیرکل دفتر وزارتی5.3.5.0
V5.3.5.0