پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

امیر تقی تهرانی

سمت:  مدیرکل دفتر وزارتیگروه دورانV5.7.4.0