معاونین کل

احمد کوهستانی

سمت  معاون مدیرکل

تلفن محل كار  39902655/33967233


  روح اله لک زاده

سمت  معاون مدیر کل

تلفن محل كار  39903016/33967234

 

 

 

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0