رؤسای ادارات

رئیس اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات

رحمت اله مرادی

تلفن محل كار  33967687/39903032


رئیس گروه بررسی لوایح و طرح تصویب نامه ها

نرجس نیروبخش

تلفن محل كار  39903141/39967170


سرپرست اداره بررسی دیون و پرداختها

محمد سیاح رضایی

تلفن محل كار  33967648/39902985


رییس گروه بررسی وتجزیه و تحلیل مسائل مالی

غلامرضا اسماعیل زاده

تلفن محل كار  39903014/33967132

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0