چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۹۶۵۵۵
انتشارگزارش نمایار شاخص های مهم اقتصادی استان مازندران
به منظور دستیابی مدیران استان و فعالان اقتصادی به اطلاعات شاخص های کلیدی اقتصاد استان مازندران، گزارش نمایار ماهانه تیر 1399 از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، قاسم پیشه در خصوص انتشار نمایار شاخص های مهم اقتصاد استان مازندران اظهار داشت: پیشرفت اقتصادي در هر کشورنیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق جهت برنامه ریزيهاي کلان میباشد. لذا تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش هاي مختلف اقتصادي مستلزم وجود دادههاي آماري دقیق، جامع و به روز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در ادامه اظهار داشت: به منظور تأمین اطلاعات آماري مورد نیاز در سطوح مختلف، اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان مازندران آمارهاي اقتصادي و شاخصهاي کلان اقتصادي استان را به صورت به روز، شفاف و مستند در قالب بولتنی با عنوان "نمایار اقتصادي" در مقاطع زمانی ماهانه براي مدیران ارشد استان تهیه می نماید و بر این مهم تأکید و افتخار داریم که ایجاد زمینه مناسب براي بررسی دقیقتر فعالیت هاي آماري استان، تنها با همکاري دستگاه هاي اجرایی و دیگر سازمان هاي ذیربط در امور اقتصادي استان محقق می شود و امیدواریم با برخورداري از پیشنهادها و نظرات اصلاحی صاحب نظران، موجبات ارتقاي کمی و کیفی این نشریه فراهم گردد.

قابل ذکراست گزارش نمایار اقتصادی استان مازندران، بصورت منظم و ماهانه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم و درپورتال این اداره کل در بخش انتشارات، نمایار، قابل دسترسی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.12.0
    V5.7.12.0