پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اموال غیر منقول

اموال غیر منقول

آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟

برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاری صرفاً جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران معادل 80% از وجوه حاصل در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 40% آن برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام هزینه گردد و 40% دیگر برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اختصاص می یابد و 20% وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0