پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اوراق بهادار

اوراق بهادار

با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاه‎های اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استان‎ها می‎بایست صورت گیرد؟

ماهیت وجودی قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) برای تکریم ارباب رجوع (در مواقع زمان بر بودن دسترسی به بانک، قطع سامانه‎های مربوطه، تشکیل صف های طولانی در دستگاه‎های اجرایی حین ارائه خدمات، اجرای پدافند غیر عامل و ...) می‎باشد لذا ضروری است اوراق یاد شده کماکان در مخازن مربوطه نگهداری گردد تا حسب ضرورت مورد استفاده قرار گیرد.

بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی می بایست انجام گیرد ؟

رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق‎بهادار و همچنین رسیدگی و کنترل ماشین‎های نقش تمبر واگذاری به ذیحسابی دادگستری می بایست همه ماهه توسط بازرس اداره اموال و اوراق بهادار یا هر فرد دیگری به حکم معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان انجام گیرد و نتیجه کتباً به معاونت یاد شده گزارش گردد.

در زمان باز نمودن بسته‎های اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی می‎بایستی صورت گیرد؟

بر اساس بند (8) بخشنامه شماره 2287/52 مورخ 28/5/1387، اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها به محض اطلاع از رسیدن اوراق بهادار، مراتب را ضمن تنظیم صورت‎مجلس در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اداره مذکور و مخزندار مربوطه پس از کنترل و شمارش و حصول اطمینان از صحت کمی و کیفی اوراق واصله نسبت به جایگزینی آنها در مخزن با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0