پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی وزارت امور اقتصاد و دارایی

ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد.

 

1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع

2- خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان

3- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها

4- فراهم نمودن فضای مراودت بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض( قومی، جنسی، خویشاوند، مذهبی و ...)

6- توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها

7- ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

8- انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان

9- زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران

10- پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند.

11- رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه

12- استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه

13- پرهیز از استعمال دخانیات بخصوص در محل کار

14- استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد.

15- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

16- برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی

17- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود

18- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

19-رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق

20- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0