پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

علی فعال قیومی

سمت: مدیر کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی

تارنما اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی  

 

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0