فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
  
  
  خواهشمند است با تکمیل فرم زیر مارا در تحقق هدف بزرگ و متعالی تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یاری فرمایید.
  
  * تاریخ مراجعه  
  -نام و نام خانوادگی ارباب رجوع  
  -شماره تماس  
  - نشانی پست الکترونیکی  
  - نام اداره مورد مراجعه  
  * آیا برای اولین بار است برای خدمات گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه نمودید؟  
  * برای اخذ چه خدمتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه نمودید؟  
  * رضایت شما از نحوه ارایه خدمات کدام یک از موارد ذیل است.  
  * در صورت عدم رضایت از نحوه ارایه خدمات کدام یک از موارد زیر را عامل عدم رضایت می دانید:  
  - لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.  
  
  ارسال

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0